ROZŠÍŘENÍ ČOV PERNÁ

Akce: Rozšíření ČOV Perná

Investor: VHZ-DIS,spol.s.r.o

Datum realizace: leden 2019 – leden 2020

Cena: 14 564 327,83, - Kč

Místo: obec Perná

Popis

Předmětem díla bylo kompletní realizace akce "Rozšíření ČOV Perná" v souladu s projektovou dokumentací.
Projektovaná kapacita: 3200 EO
Zvýšení kapacity ČOV o: 2000 EO

Jedná se o rekonstrukci stávající čistírny odpadních vod za provozu.
Zemní práce byli prováděny za pomocí ocelových štětovnic

ČOV řeší čistění odpadních vod z jednotné kanalizace obce Perná a je navržena jako dvoulinková mechanicko - biologická pracující na principu nízko zatížené směsovací aktivace s aerobní stabilizací kalu.
Technologická linka ČOV je sestavena ze vstupní čerpací stanice se svozovou jímkou a dešťovou zdrží, mechanického předčistění a strojně stíraných česlí a lapáku písku, biologické linky (v sestavě oxický selektor, 2x oběhová aktivace a 2x dosazovací nádrž) a zásobní nádrž kalu. Technologická linka je doplněna o zařízení pro mechanické odstraňování fosforu na odtoku z ČOV a měření dešťových vod na odtoku z dešťové zdrže.