Kanalizace a ČOV Jasenice

Akce: Kanalizace a ČOV Jasenice

Investor: Vodovody a kanalizace Jasinka

Datum realizace: duben 2015 – listopad 2015

Cena:  31 510 610,- Kč

Místo: Jasenice

Popis

Vybudování splaškové gravitační kanalizace z trub DN 300 a DN 250 se zaústěním do čistírny odpadních vod. Na síti je osazena jedna čerpací stanice odpadních vod. Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická s celkovou kapacitou 300 EO.



Další reference