Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev- Kostelec u Jihlavy, 2.etapa

Akce: Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev- Kostelec u Jihlavy

Investor: Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko

Datum realizace: únor 2017 – únor 2018

Cena: 57 687 699, - Kč

Místo: Dolní Cerekev,Spělov, Kostelec lu JIhlavy

POPIS

Jednalo se o vybudování 2.etapy kanalizace. Celkem bylo postaveno 6 256m splaškové kanalizace, 1 245m přípojek splaškové kanalizace a 3 čerpací stanice o průměru 2m se separační komorou. Součastně s výtlakem bylo pokládáno i provzdušňovací potrubí DN 25 v dl. 3 237m. Pro ČS byli vybudovány NN přípojky.

V rámci stavby byl proveden přechod vodního toku pomocí překopu s osazením ocelové chráničky DN 500 a následným vsunutím potrubí DN 300. Bylo provedeno kamenné opevnění dna i břehů toku. Během provádění bylo provedeno částečné zatrubnění toku, přečerpávaní toku a částečně byl tok převeden obtokovým korytem.

Během stavby bylo použité spouštěné rámové pažení jámy o rozměrech 6x6m a hloubce 8m a dále spouštěné rámové pažení o rozměrech 12x6m a hloubce 8m

Celkem bylo v rámci stavby opraveno 22 489m2 komunikací živičným krytem. Jedná se o krajské i místní komunikace.
Zároveň bylo provedeno 2 200m recyklaceDalší reference

ČOV Rudíkov

Jedná se o výstavbu nové čistírny odpadních vod

více informací