ČOV Štoky - modernizace

Fakta

Akce: ČOV Štoky - modernizace

Investor: Městys Štoky

Datum realizace: duben 2019 – leden 2020

Cena: 36 718 835,- Kč

Místo: Městys Štoky

Popis

Jedná se o rekonstrukci stávající čistírny odpadních vod za provozu.

Během rekonstrukce ČOV byl vybudován nový ŽB monoblok se dvěma linkami, ocelová hala pro hrubé předčištění a chemické hospodářství, dmychárna a nová provozní budova, odvodnění kalu, dešťová zdrž, nádrž na přečištěnou vodu, čerpací stanice, stavební úpravy stávající ČOV – nátok, výústní objekt, česle na obtoku, měrný objekt, vypínací komora, dále pak sanace stávající kalové nádrže, nové oploceni, terénní a sadové úpravy, posílení přípojky NN včetně posílení – vybudování nové trafostanice. Dále proběhla demolice starých objektů ČOV.



Další reference

ZTV Polní Dvůr II - etapa VI

Vybudování základní technické vybavenosti v lokalitě Polní Dvůr, Pelhřimov

více informací

Kanalizace a ČOV Jasenice

Vybudování nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod pro obec Jase...

více informací