Biskupice- Pulkov, Splašková kanalizace a ČOV

Akce: Biskupice- Pulkov, Splašková kanalizace a ČOV

Investor: Obec Biskupice- Pulkov

Datum realizace: květen 2017 – červenec 2019

Cena:  38 356 323,- Kč

Místo: Biskupice- Pulkov

Popis

Jedná se o vybudování nové gravitační a tlakové kanalizace včetně nové ČOV pro 350 EO. Celkem bylo postaveno 2,204 m splaškové kanalizace, 442 m přípojek splaškové kanalizace a 2 čerpací stanice o průměru 2,8 m a hl. 6,3. Pro ČS byli vybudovány NN přípojky.

Součástí stavby byl 3x podchod pod vodním tokem pomocí překopu s osazením ocelové chráničky DN 400dl. 17 m a následným vsunutím potrubí DN 250. Bylo provedeno kamenné opevnění dna i břehů toku. Během provádění bylo provedeno částečné zatrubnění toku, přečerpávání toku a částečně byl tok převeden obtokovým koryten.
Při výstavbě ČOV bylo použito pažení pomocí ocelových štětovnic v délce (hloubce) 6 m.
Celkem bylo v rámci stavby opraveno 5,245 m2 komunikací živičným krytem. Jedná se o krajské i místní komunikace.

 


Další reference