Chodník podél silnice III/01935 v Pelhřimově v Řemenovské ulici

Fakta

Akce: Chodník podél silnice III/01935 v Pelhřimově v Řemenovské ulici

Investor: Město Pelhřimov

Datum realizace: září 2017 - listopad 2017

Cena: 4 099 999,78,- Kč

Místo: Pelhřimov, ulice Řemenovská

Popis

Jedná se o výměnu stávajícího kanalizačního potrubí včetně rekonstrukce přípojek a uličních vpustí. Součástí stavby bylo vybudování nových chodníků, úprava a rozšíření stávající komunikace III. třídy.

Kanalizační stoky jsou provedeny z materiálu KT DN 600 v celkové délce 112 m. Je provedeno celkem 5 ks kanalizačních přípojek z materiálu KT DN 150. Dále je provedeno 5 uličních vpusti.

Po provedení prací došlo k opravě povrchů vč. výměny silničních obrub a nových chodníků. Oprava komunikace byla provedena celoplošně, a to živičným krytem o celkové výměře 896 m2. Nové obruby jsou položeny v délce 257 m. Nové chodníky ze zámkové dlažby o výměře 336 m2 a vč. chodníkového obrubníku v délce 44 m.Další reference

ČOV Rudíkov

Jedná se o výstavbu nové čistírny odpadních vod

více informací