Aktuality

NAŠE POMOC JEŠTĚ NEKONČÍ

20-03-2020

Je to již 4 dni, co jsme rozhodli nabídnout pomocnou ruku společně s firmou Gadeo.cz. Již čtyři dni dvě velmi šikovné paní střihají, šijí a kompletují látkové roušky, které pak bezplatně darujeme všem potřebným. Za 4 dny jsme jich rozdali bezmála 200 ks a dalších 100 ks plánujeme předat po víkendu Městu Pelhřimov, které je pak předá na ty nejpotřebnější místa. Ale tím nechceme skončit, budeme pokračovat dál. Velice děkujeme Vendy Cífkové a Pavlovi Hájkovi, kteří nám díky poskytnutí materiálu umožnili pokračovat v práci než přijde další materiál od stálých dodavatelů, což by mělo být snad v pondělí.  A hlavně chceme poděkovat všem lidem v tzv. první linii - doktorům, sestričkám, hasičům, policistům, prodavačkám a prodavačům, lékárníkům, řidičům a všem ostaním, kteří pracují v obtížních podmínkách a neváhají svou prací pomáhat ostaním. Máme k Vám hlubokou úctu a velice si Vás vážíme.   Díky Vám víme, že to zvládneme 

Máme o jedno autíčko víc

20-03-2020

Se zahájením nové sezóny jsme rozšířili náš vozový park o nákladní vůz Man. Jedná se klasickou třístrannou sklopku s pohonem 6x6 a hydralickou bočnicí.  Okamžitě po převzetí byl vržen do pracovního procesu a dnes již 3 týdny plní úkoly na stavbách. 

Alpy 2020

17-01-2020

Již čtvrtý ročník zimního firemního teambuildingu proběhl opět v rakouských Alpách a my máme pro Vás o něm video                   

Prodej pozemků v Třešti, lokalita Hodická

22-11-2019

Nabízíme zájemců rezervaci a následnou koupi pozemků pro výstavbu rodinných domků v Třešti, lokalita Hodická. Předpokládáme zahájení prací na výstavbě inženýrských sítí v lednu 2020, dokončení do srpna 2020. Poté budou pozemky již přístupné zájemcům.  Kontaktní osoba pro rezervaci a prodej pozemků: Alena Kremláčková 608 325 443 alena.kremlackova@email.cz

PŘESTĚHOVALI JSME SE!

17-11-2019

Od 18.11.2019 nás již na staré adrese Myslotínská 1430 Pelhřimov nehledejte, jsme na nové adrese  Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov v námi nově postavené budově. Vše ostatní se nemění   

DALŠÍ MOŽNOST KOUPÁNÍ

29-07-2019

V sobotu 27.7.2019 bylo slavnostně otevřeno pro veřejnost přírodní koupaliště v Divišově. Jedná se opět jako v Třešti o biotop, kde úprava vody a udržování její kvality probíhá bez pomoci chemie. Na přiložených fotografiích a videu můžete sami zhodnotit, jak se koupaliště povedlo.   Přejeme novému koupališti hodně spokojených návštěvníků a děkujeme Městu Divišov za spolupráci.    

Jáma na mamuta

20-07-2019

Ve Strmilově se přímo ve městě u řeky objevila jáma, která byla hned pokřtěna názvem "Jáma na mamuta". V rámci výstavby kanalizace je potřeba vybudovat novou čerpací stanici a to v místě, kde z jedné strany teče řeka a z ostatních stran je silnice a domy. Samotná čerpací stanice má mít půdorysné rozměry 6,8 x 4,1 m, hloubku 8,0 m. Samotná jáma je ještě větší, bez pažení pomocí štětovnic by ji nešlo vůbec provést. I tak se jedná o velmi složitou část stavby, což lze vidět dle přiložených fotografií. Zároveň se můžete podívat na krátkém videu, jak dostává z hloubky 8 m zemina na zemský povrch.

REKONSTRUKCE ČOV OKŘÍŠKY, OKŘÍŠKY – KANALIZACE, 4. ETAPA

19-07-2019

Uzavřeli jsme s investorem Městys Okříšky smlouvu o dílo na akci "REKONSTRUKCE ČOV OKŘÍŠKY, OKŘÍŠKY – KANALIZACE, 4. ETAPA".  V rámci díla bude vybudováno 1.400 m nové splaškové kanalizace, skoro 800 m přípojek, 540 m nového vodovodu a bude kompletně zrekonstruována stavávají čistírna odpadních vod na novou kapacitu 3.000 EO. Stavba bude zahájena na podzim roku 2019, dokončena v roce 2021. Celkové náklady stavby jsou 62.282.471,- Kč bez DPH.

Dokončení výstavby infrastruktury pro novou výstavbu v Rudíkově

14-07-2019

Dokončili jsme a předali dílo "Výstavba nových inženýrských sítí v Rudíkově". Pro napojení jednotlivých pozemků určených k výstavbě rodinných domů byla vybudována kompletní infrastruktura - splašková i dešťová kanalizace, vodovod, plynovod, rozvody nízkého napětí, veřejné osvětlení a komunikace. Můžete se podívat na pár fotek a krátké video. 

VÝSTAVBA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V KOJČICÍCH JDE DO FINÁLE

14-07-2019

Výstavba čistírny odpadních vod v obci Kojčice je v pokročilém stádiu a dle nastaveného harmonogramu bude ještě v letošním roce dokončena a uvedena do zkušebního provozu. Pár fotek dokončení vrchní budovy z našeho dronu.  Kanalizační síť je po obci dokončena, chybí pouze dokončit pár přípojek a opravit komunikace.  Délka výstavby tím bude o několik měsíců zkrácena. 

Znosim bude mít již brzy kvalitní vodu

02-09-2018

Znosim, místní část Města Vlašim, se potýká již delší dobu s nekvalitní vodou z vlastních studní. V současné době sucha přibyl ještě problém s její kvantitou. To vše již bude brzy minulost, neboť jsme dokončili výstavbu přivaděče, který napojuje Znosim na Vlašim. V září bude dokončena technologická část díla (vystrojení automatické tlakové stanice, ovládací systém) a poté již budou problémy s vodou ve Znosimi minulostí. 

Budeme stavět další koupací biotop

02-09-2018

Po stavbě přírodního koupaliště v Třešti nás čeká výstavba dalšího a to tentokrát v Divišově u Benešova. Jedná se o velmi podobný projekt, kde tedy budeme moci využít získané zkušenosti v Třešti. Termín díla je říjen 2018 - červen 2019, v červenci bude již koupaliště přístupné veřejnosti. Cena díla je 15.903.212,79 Kč bez DPH.

Zahájení stavby Kanalizace a ČOV Kojčice

02-09-2018

Zahájili jsme stavbu Kanalizace a ČOV Kojčice. Obec konečně obdržela Rozhodnutí o přidělení dotace a tak nic již nebránilo zahájení výstavby. Stavba je plánována do konce roku 2019, práce byly zájeny výstavbou kanalizačního sběrače od čistírny odpadních vod směrem do vsi. Práce na čistírně odpadních vod začnou v měsíci říjnu.

Podpis SOD na zakázku "Tehov - odkanalizování a čištění vod"

23-05-2018

Díky podpisu smlouvy o dílo na zakázku "Tehov - odkanalizování a čištění vod" se po roce vracíme na Vlašimsko, kde jsme již v minulosti realizovali několik akcí. V rámci této zakázky bude na území obce Tehov vybudována nová splašková kanalizace v délce přes 1.500 m, nově budovaná čistírna odpadních vod bude mít kapacitu 150 EO. Termín realizace zakázky je srpen 2018 - červen 2020, hodnota zakázky je 17 307 742,99 Kč bez DPH.

Podpis SOD na zakázku "Luka nad Jihlavou, výstavba splaškové kanalizace"

23-05-2018

Naše obchodní oddělení dále pracuje na plné obrátky a dalším výsledkem je podepsání smlouvy o dílo na zakázku "Luka nad Jihlavou, výstavba splaškové kanalizace".  Na území městyse Luka nad Jihlavou bude vybudováno celkem přes 5.000 m nové splaškové kanalizace včetně přípojek. Kanalizace umístěná do krajských komunikací bude provedena z trub kameninových, v místních komunikacích bude použito plastové potrubí. Celková hodnota zakázky je 42 325 758,38 Kč bez DPH, termín realizace je září 2018 - září 2020.

Rudíkov - IS pro 32 RD

08-05-2018

Podepsali jsme smlouvu o dílo na zakázku "Výstavba inženýrských sítí v lokalitě Nade Vsí", investor akce je Obec Rudíkov. Jedná se o kompletní výstavbu technické infrastruktury (kanalizace, vodovod, plynovod, veřejné osvetlění, optické kabely, komunikace) pro 32 stavebních pozemků určených k výstavbě rodinných domů. Termín realizace je květen 2018 - květen 2019, celkové náklady akce jsou 21.979.279,- Kč bez DPH. Tímto počinem jsme se dostali i na stránky místního zpravodaje. 

Podpis SOD na zakázku Kanalizace a ČOV Kojčice

27-04-2018

Podepsali jsme smlouvu o dílo na zakázku Kanalizace a ČOV Kojčice. Ano, jsou to ty známé Kojčice u Pejřimova, odkud museli jet rodiče studenta Plhy na rodičovskou schůzku. Kliknětě zde, pokud jste zapomněli ). Celkem bude vybudováno přes 2 500 metrů nové splaškové kanalizace včetně přípojek, přes 600 m dešťové kanalizace a přes 400 metrů vodovodu. Centrální čistírna odpadních vod bude mít kapacitu 475 EO. Akce bude zahájena v srpnu 2018, dokončena bude do konce roku 2019. Hodnota zakázky je 35 908 288, - Kč bez DPH.        

Předání díla Obnova rybníka Stehlíků

26-04-2018

Dne 25.4. jsme dokončili a předali dílo Obnova rybníka Stehlíků  investorovi Městys Blížkovice. Jednalo se obnovu rybníka, u něhož došlo po povodni k protržení hráze. Stavba se skládala z vytěžení sedimentu zátopy, obnovy hráze, výstavby nového vypouštěcího zařízení a bezpečnostního přelivu. Celková hodnota díla byla 6 836 810 Kč bez DPH.

Podpis SOD na zakázku "Štoky - zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV"

25-04-2018

Dne 24.4.2018 jsme smlouvu o dílo na zakázku "Štoky - zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV". Stavba má plánovaný termín výstavby červenec 2018 - prosinec 2019. Hodnota zakázky je 34.941.441,62 Kč bez DPH. Stavba bude sloužit k čištění odpadních vod přitékajících z městyse Štoky. Stavba obsahuje novou ČOV, která zcela nahradí stávající ČOV, která je na hranici své životnosti. Stavba obsahuje novou ČOV, skládající se z železobetonového monobloku s nádržemi a přistavěnými objekty potřebnými pro provoz technologie jako je dmychárna, elektro rozvodna, kalové hospodářství. Dále stavba obsahuje nutná propojovací potrubí a objekty v areálu ČOV, nové oplocení areálu a nutné úpravy stávajících objektů v areálu (dešťová zdrž, provozní budova). V areálu budou zřízeny zpevněné plochy, aby byla zajištěna dopravní obslužnost objektů ČOV. Kapacita nové ČOV je 1900 EO.

Nový TB 2150

07-04-2018

Se zahájením stavební sezóny jsme rozšířili strojní park o nový bagr Takeuschi TB 2150. Jedná se o 16-ti tunový otočný bagr na gumových pásech (nedochází k poničení povrchu vozocek), je vybavený hydraulických upínákem a otočnou hlavou Power Tilt.

Zahájení rezervace parcel Luka nad Jihlavou

07-04-2018

Zahájili jsme možnost rezervace pozemků určených k výstavbě rodinných domů v lokalitě Otínská Luka nad Jihlavou. Více informací a kontaktní údaje najdete zde.

Nový automobil

30-03-2018

S rozjezdem stavbení sezóny jsme rozšířili vozový park na dopravu zaměstnaců na stavby nový o 9-ti místní Ford Transit Custom.  Jelikož jsme partnerem pelhřimovského florbalu, rádi jsme využili volné plochy na propagaci.

Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice

30-03-2018

Zahájili jsme stavbu Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice. Termín realizace je březen 2018 - říjen 2019, celkové náklady akce jsou 43 446 733,45 Kč bez DPH.  Celkem bude postaveno přes 3.500 m vodovodních řadů, přes 3.500 m splaškové kanalizace a mechanicko biologická čistírna odpadních vod s kapacitou 350 EO.

Vodovod Hrbov

28-01-2018

Podepsali jsme smlouvu o dílo na akci "Vodovod Hrbov", investorem akce SVAK Jihlavsko. Akce bude zahájena po obdržení dotace ze Státního fondu životního prostředí, předpoklad je červenec 2018. Jedná se o výstavbu vodovodu v celkové délce přes 5,5 km - přívaděč a rozvody po místní části Hrbov, kterou spravuje Město Polná.

Dokončení zakázky "Průmyslová zóna Skrýšov - IV. etapa"

02-01-2018

Dne 10.12.2017 jsme dokončili a předali investorovi zakázku "Průmyslová zóna Skrýšov - IV. etapa". Dílo se skládalo z vybudování kompletní infrastruktury (kanalizace, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, komunikace a sadové úpravy) pro pozemky určené k průmyslové výstavbě. Součástí zakázky bylo i napojení na kanalizaci místní části Skrýšov. Celková hodnota zakázky byla přes 22 mil Kč.

Podepsání SOD na akci Město Strmilov - rozšíření kanalizace a novostavba ČOV

02-01-2018

Dne 5.12.2017 jsme podepsali smlouvu o dílo na akci "Město Strmilov - rozšíření kanalizace a výstavba ČOV". Jedná se výstavbu kanalizace v délce přes 5 km včetně výstavby 5-ti nových čerpacích stanic a výstavbu nové čistírny odpadních vod s kapacitou 1 900 EO. Hodnota zakázky je přes 122 mil Kč, předpokládané zahájení je s ohledem na klimatické podmínky předpkládáno v březnu 2018.

Zahájení stavby Kanalizace a ČOV Netvořice

02-01-2018

Dne 27.11.2017 jsme zahájili realizaci zakázky Kanalizace a ČOV Netvořice. Jedná se výstavbu splaškové kanalizace v délce přes 8 km a nové čistírny odpaních vod pro více jak 1 600 EO. Stavba má termín dokončení konec roku 2019.

Revitalizace toku Syrovický potok

Revitalizace toku Syrovický potok

05-09-2017

21.8.2017 jsme zahájili práce na akci „Revitalizace toku Syrovický potok“, jedná se o revitalizaci Syrovického potoka na přítoku do Městyse Blížkovice. Investorem je Městys Blížkovice, objem zakázky je 7,5 mil Kč bez DPH.

Pavilon Ajurvédské medicíny v Resortu Svatá Kateřina

Pavilon Ajurvédské medicíny v Resortu Svatá Kateřina

05-09-2017

10.8.2017 jsme zahájili práce na akci „Pavilon Ajurvédské medicíny v Resortu Svatá Kateřina u Počátek“. Jedná se o rozšíření unikátního resortu v chráněné oblasti poblíž Počátek o další pavilon, který je svým architektonickým pojetím unikátní.

Pelhřimov–vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem

Pelhřimov–vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem

05-09-2017

1.8.2017 jsme zahájili práce na akci „Pelhřimov – vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem“. V průběhu bude provedena kompletní rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně přípojek, oprava komunikace, chodníků a veřejného osvětlení.

ZAHÁJENÍ STAVBY - POSÍLENÍ VODNÍCH ZDROJŮ LUKAVEC

11-07-2016

Dne 11.7.2016 jsme zahájili výstavbu nového vodovodního přivaděče z obce Týmova Ves do Lukavce, součástí stavby je výstavba nových studní a čerpací stanice.

DOKONČENÍ STAVBY - REKONSTRUKCE IS V UL. DOBIÁŠOVA, PELHŘIMOV [video]

30-06-2016

Ke dni 30.6.2016 jsme dokončili a předali stavbu - Pelhřimov, rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Dobiášova.

DOKONČENÍ STAVBY-OPRAVA KANALIZACE V KOŠETICÍCH

25-06-2016

Ke dni 25.6.2016 jsme předali k užívání stavbu II112, III12920A Košetice - oprava kanalizace a silnic v průtahu.

VODOVOD ČECHOČOVICE

01-02-2015

V 12/2015 jsme zahájili realizaci zakázky na vybudování nových vodovodních řadů včetně přípojek v obci Čechočovice.

PROTIPOVODŇOVÉ A REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. KOJČICE

01-02-2015

V 12/2015 jsme zahájili realizaci zakázky na navýšení hráze rybníka  Mešnice, což zajistí zvětšení retenčního prostoru nádrže, který umožní transformaci povodňových průtoků. Tento průtok bude dále sveden zatravněným průlehem do strže, která svede vodu do Hejlovky.

PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP MALVÍNY TŘEŠŤ

01-02-2015

V 12/2015 jsme zahájili realizaci zakázky na novostavbu přírodního koupacího biotopu ve městě Třešť, včetně budovy zázemí, terénních úprav, odstavných ploch, inženýrských sítí v areálu a vybavení areálu, oplocení areálu a připojení areálu na veřejné řady IS.