Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice

Zahájili jsme stavbu Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice. Termín realizace je březen 2018 - říjen 2019, celkové náklady akce jsou 43 446 733,45 Kč bez DPH

Celkem bude postaveno přes 3.500 m vodovodních řadů, přes 3.500 m splaškové kanalizace a mechanicko biologická čistírna odpadních vod s kapacitou 350 EO.